Tämän artikkelin tarkoituksena on kertoa lukijoilleen palvelusektorin merkityksestä Suomen kansantaloudelle, työllisyydelle, sekä kuvailla palvelualan edunvalvontajärjestöjen toimintaa ja mahdollisten konfliktien ratkaisua. Tämän lisäksi artikkelissä käsitellään lyhyesti palvelualan historiaa ja tulevaisuudennäkymiä Suomessa.

Palveluala on Suomen tärkein sektori sekä kansantalouden tuotoksella mitattuna että työllistäjänä.

Kansantalouden tuotoksesta palveluala tuottaa yli kaksi kolmasosaa koko euromääräisestä tuotoksesta. Palveluala voidaan ajatella jakaantuvan kahteen eri osaan: yksityisiin ja julkisiin palveluihin. Tästä palvelualan osuudesta noin kolmasosa muodostuu julkisista palveuista ja noin kaksi kolmasosaa yksityisistä palveluista. Työllisyyden näkökulmasta palveluala työllistää myös yli kaksi kolmasosaa kaikista Suomessa työskentelevistä ihmisistä. Nämä kaksi mittaria kertovat kuinka merkittävässä osassa kokonaistalouden kannalta palvelusektori on Suomelle. Näin ollen palvelualan työehtosopimukset ja muut edunvalvojien tekemät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi Suomen kokonaistalouteen. Palvelualan kehitys nojaa vahvasti nimenomaisesti yksityisen sektorin kehitykseen. Yksityisen sektorin kehityksen seuraaminen antaa hyvää viitettä myös koko Suomen talouden kehittymisestä.

Edunvalvojien toiminta Suomessa on viime aikoina päässyt vahvasti uutisotsikoihin kun on neuvoteltu valtakunnallista yhteiskuntasopimusta, jonka osapuolina ovat juuri työnantajien ja työntekijöiden edunvalvontaliitot. Tämän sopimuksen tavoitteena on parantaa Suomen talouden toimintaa ja edistää työmarkkinoiden sopeutumista nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen. Lyhykäisyydessään sopimuksen tarkoituksena on karsia hieman olemassaolevia etuja työntekijöiltä, parantaakseen työnantajien asemaa ja näin ollen kasvattaa työmarkkinoiden vaihdantaa.

Suomessa on ollut vahva rakennemuutos kun vielä 40 vuotta sitten Suomen kokonaistuotannosta noin 50 % tuli palveluista ja 40 % tuli teollisuudesta ja alkutuotannosta. Nyt 40 vuotta myöhemmin yli 70% tuotannosta tulee palveluista kun taas teollisuuden ja alkutuotannon osuus on sopistunut noin 20 %:iin. Suomesta on siis 40 vuoden aikana kehittynyt palvelutalous. Teollinen tuotanto on siirtynyt matalan kustannustason maihin. Tulevaisuuden kehityssuunta nojaa varmastikin juuri yksityisten palveluiden kehitykseen.